Hvordan man skaber “orden i penalhuset”.

En byggeplads er som regel kendetegnet ved lidt plads og meget aktivitet. Entreprenørens folk er for det meste optaget af byggeriets fremdrift, og mindre optaget af papirarbejdet.

Jeg ankommer til byggepladsen og i den første tid lærer jeg byggeriet at kende gennem arbejdet. Gennem min kontaktperson lærer jeg entreprenørens folk at kende, bygherren og underentreprenørerne.

Jeg ankommer med ”computer og sikkerhedssko”.

Sagt på en anden måde, så befinder jeg mig på pladsen i arbejdstiden og arbejder på linje med entreprenørens folk. Så er det nemmere at udarbejde og vedligeholde:

 • Tidsplan
 • Opmåling af kontrakten
 • Aconto begæringer
 • Ekstrakrav, lister over krav
 • Forhandling med Underentreprenører
 • Deltage i byggemøder og andre møder med bygherren
 • Oplæg til kvalitetsplan
 • Oplæg til plan for sikkerhed og sundhed
 • Staderapporter
 • Planer for kommunikation, interessenthåndtering, miljøhåndtering etc.

Fordi jeg hele tiden er over det og fordi jeg hele tiden kan være i kontakt med de der er ansvarlige for entreprisen kommer jeg hurtigt fra start. Jeg arbejder med opgaverne indtil der en den gennemsigtighed og forudsigelighed som entreprenøren ønsker. Når rutinerne er etableret og accepteret af bygherre og samarbejdspartnere bruger jeg færre timer, og kommer ikke nødvendigvis på pladsen hver dag.

På denne måde øger jeg gennemsigtigheden og forudsigeligheden.

Jeg er opmærksom på at jeg repræsenterer entreprenøren og arbejder i harmoni med ledelsens ønske om hvordan pladsen skal drives og hvad entreprenøren gerne vil kendes på.

Norisols CEO, Ole Sander, bad mig om at overtage og køre byggeriet til ende. Der var tale om en professionshøjskole hvor Norisols entreprise bestod i at lukke bygningen med bl.a. aluminiumsfacader og aluminiumstag.

Min rolle var at:

 • Holde statusmøder med formændene for at opnå forståelse for status og fremdrift
 • Være kontaktpunkt i forhold til Bygherren
 • Følge op på og udføre prognose, tid og økonomi
 • Følge op på Norisols underentreprenører
 • Sikre at KS og DV blev udført
 • Afslutte de indledte forhandlinger om ekstraarbejder

Entreprisen blev afsluttet til tiden uden væsentlige mangler.

Orden i penalhuset
Bladt logo

Panum Bladt Stiforløb

Bladt Industries A/S (Seniorprojektleder Ole R. Petersen) skulle lave en gangbro i stål i første sals højde omkring hele bygningen. ”Hong Kong style. ”

Min rollevar at:

 • strukturere og samle dokumentation for ekstraarbejder,
 • lave aconto begæringer og økonomisk prognose
 • skabe overblik
 • deltage som hovedentreprenørens repræsentant overfor bygherren


Bladt logo

DONG Avedøre

Bladt Industries A/S (Afdelingschef Søren Nielsen) udførte som hovedentreprenør for DONG en af de entrepriser der skal gøre Avedøreværket klar til at køre med Biobrændsel. Vi skar hul i en silo på 35 meter, satte en stålramme i og monterede eksplosionspaneler i stålrammen. Panelerne kan springe ud hvis brændslet eksploderer.

Jeg spillede en administrativ rolle hvor gennemsigtighed og struktur var helt afgørende.

 • Lavede og opdaterede tidsplanen
 • Holdt styr på ekstraarbejderne i forhold til underentreprenører og bygherre
 • Opmåling af kontrakt og månedlig aconto betaling
 • Økonomiske prognoser for jobbet.

Orden i penalhuset

Panum Züblin

Züblin (Direktør Erling K. Jepsen) udførte råhuset i beton. Der var tale om en 13 etagers bygning hvor 3 tårne blev gledet op og der laves etageadskillelser mellem tårnene.

Bygherren var Statens Bygningsstyrelse. Bygherrens rådgiver kommunikerede med entreprenøren gennem nogle tilsynsnoter, og på grund af mængden og kompleksiteten af tilsynsnotaterne blev det nødvendigt med en person der holdt styr på kommunikationen.

Min rolle var:

 • At registrere nye tilsynsnoter
 • Finde den ansvarlige hos entreprenøren og gennemgå løsningsforslag
 • Nivellere det med bygherrens rådgiver
 • Følge løsningens implementering
 • Følge op så vi hele tiden vidste hvad ”næste step” var på tilsynsnoten og ”hvem der havde bolden”.